Umur berapa anak wajib bayar zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Bayar zakat masuk ke dalam rukun Islam keempat. Sehingga wajib ditunaikan oleh umat muslim yang memenuhi syarat membayar zakat fitrah.

Zakat fitrah ini merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Baik laki-laki, perempuan, dewasa bahkan anak-anak. Semua wajib membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Tujuan mengeluarkan zakat adalah untuk mensucikan jiwa dan harta.

Selain untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta, zakat fitrah juga menjadi pelengkap ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Tujuan utama zakat fitrah adalah mensucikan harta dan jiwa. Sementara tujuan lainnya adalah untuk memberi makan kepada orang miskin.

Ketentuan Umur Berapa Anak Wajib Bayar Zakat Fitrah

Sebenarnya tidak ada batasan umur anak dalam melaksanakan bayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah hal yang wajib dilaksanakan, bahkan untuk anak kecil. Bagi anak kecil yang belum memiliki penghasilan, maka zakat fitrahnya dibayarkan melalui harta orangtuanya.

Apabila anak sudah memiliki penghasilan sendiri maka boleh diambil sebagian dari hartanya untuk dibayarkan zakat fitrah. Batas umur bayar zakat fitrah adalah zakat fitrah, dalam hal ini juga termasuk seorang bayi.

Apabila seseorang menemui dua waktu wajibnya zakat fitrah. Ialah masa akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Sehingga ketika seseorang tidak menemui salah satu dari dua waktu tersebut, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah.

Janin yang belum lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadhan, maka tidak diwajibkan baginya membayar zakat. Karena dirinya tidak menemui salah satu dari dua waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah.

Ketentuan bayi yang wajib bayar zakat fitrah ialah jika lahir sebelum adzan Maghrib 1 Syawal (Idul Fitri). Dengan kata lain, bayi yang lahir selepas terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan maka tidak wajib menunaikan zakat fitrah.

Menurut pendapat jumhur ulama, apabila ada bayi yang lahir sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadhan maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sedangkan jika bayi lahir pada malam hari (malam Idul Fitri) maka tidak wajib.

Syarat Menunaikan Zakat Fitrah

Apakah ada batasan umur berapa anak wajib bayar zakat fitrah? Kemudian apa saja syarat untuk bisa menunaikan zakat fitrah. Berikut ini syarat seseorang yang wajib melaksanakan zakat.

1. Islam

umur berapa anak wajib bayar zakat fitrah

Zakat fitrah adalah utamanya orang Islam. Bahkan masuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Sehingga sangat penting sekali untuk membayar zakat fitrah tersebut. Maka berdosa baginya jika tidak menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim.

Apabila orang yang tidak beragama Islam, maka tidak diwajibkan baginya membayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ini hanya untuk orang yang beragama Islam. Dari orang Islam dan kembali diberikan kepada umat Islam yang termasuk ke dalam golongan yang wajib menerima zakat fitrah.

2. Lahir Sebelum Terbenamnya Matahari Di Hari Terakhir Ramadhan

Zakat fitrah ini wajib ditunaikan oleh umat Islam. Bahkan untuk bayi yang baru lahir pun wajib menunaikan zakat fitrah tersebut. Namun untuk bayi yang baru lahir, memiliki catatan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila bayi lahir sebelum terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadhan, maka wajib dibayarkan zakat fitrah untuknya. Jika anak yang lahir setelah terbenamnya matahari maka tidak diwajibkan untuknya membayar zakat.

3. Adanya Kelebihan Harta Untuk Makan Sendiri Dan Wajib Dinafkahi

umur berapa anak wajib bayar zakat fitrah

Seseorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluannya makan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi (anggota keluarga seperti anak, istri dan suami) maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu apabila orang tidak memiliki kelebihan harta maka tidak wajib baginya dikenai zakat.

Orang yang mampu dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai harta yang cukup nisab atau nilainya lebih dari kebutuhannya. Sehingga wajib baginya menunaikan zakat fitrah.

Jadi apakah ada batasan umur berapa anak wajib bayar zakat fitrah? Tidak ada ya, wajib hukumnya membayar zakat. Namun orang yang membayar zakat harus sesuai dengan ketentuan syarat membayar zakat fitrah.